STANOVY Spolku rodičů a přátel dětí při ZUŠ Žirovnice

Čl. I Základní ustanovení

1. Název: Spolek rodičů a přátel dětí při ZUŠ Žirovnice (dále jen „spolek“)

2.  Sídlo: Branka 1, 394 68 Žirovnice

 

3.  Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Čl. II Účel a činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností spolku je:

    a) spolupráce rodičů a ZUŠ;

    b) organizování koncertů a vystoupení žáků ZUŠ;

    c) zájezdy na koncerty a kulturní představení;

    d) organizování Muzikantských plesů ZUŠ;

    e) zajišťování sponzorských darů pro žáky ZUŠ.

 

2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. III Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

    a)  členská schůze, jako orgán nejvyšší;

    b)  výkonný výbor, jako orgán výkonný;

    c)  předseda, jako individuální orgán statutární.

Čl. IV Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je složena ze všech členů spolku starších 18 let. Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na členskou schůzi jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci členské schůze).

2. Členskou schůzi svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům spolku, a to na elektronickou adresu (e-mailem) nebo pozvánkou vyvěšenou v sídle a na webových stránkách spolku. Pozvánka se také zasílá přímo rodičům (zákonným zástupcům).

3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň datum, místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nebo vyvěšena nejméně 15 dní před konáním zasedání členské schůze.

4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.

5. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

6.  Do působnosti členské schůze náleží zejména:

    a)  rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
či rozdělení;

    b)  rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu, sídla a symboliky spolku;

    c)  volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy;

    d)  schválení výsledku hospodaření;

    e)  rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku;

    f)  určení hlavních směrů činnosti spolku;

    g)  schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov;

    h)  schvalování výše a splatnosti členských příspěvků;

    i)  rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

 

7. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných členů. 

8. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se členské schůze.

11. Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda spolku nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání členské schůze její jednací řád. V případě volební členské schůze též její volební řád.

12. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách.

Čl. V Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem a zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními členské schůze. Výkonný výbor má 5 členů, kteří jsou voleni/odvoláváni na dobu neurčitou. Členem výkonného výboru je také předseda, jakožto individuální statutární orgán.

2. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

3. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výkonného výboru.

4. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůzi či jiných orgánů spolku.

5. Výkonný výbor zejména:

    a)  zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci;

    b)  organizuje a řídí činnost spolku;

    c)  schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti členské schůze;

    d)  připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze;

    e)  dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku;

    f)  zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;

    g)  rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

Čl. VI Předseda

1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku.

2. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.

3. Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

4. Předseda je volen/odvoláván na dobu neurčitou.

Čl. VII Členství

1. Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.

2. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

3. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

4. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

5. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

6. Každý člen spolku má právo zejména:

    a)  účastnit se činnosti spolku;

    b)  být informován o činnosti spolku;

    c)  uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku;

    d)  podílet se na řízení spolku;

    e)  účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena;

    f)  volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov, v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let;

    g)  ukončit kdykoli své členství.

 

7Každý člen spolku má povinnost zejména:

    a)  podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku;

    b)  dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku;

    c)  plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;

    d)  šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku;

    e)  řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl;

    f)  řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

8Členství ve spolku zaniká:

    a)     vystoupením člena;

    b)     vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;

    c)      vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností;

    d)     úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;

    e)     zánikem spolku bez právního nástupce.

9O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.

10Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit členské schůzi.

11Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

Čl. VIII Majetek a hospodaření

1Zdrojem majetku spolku jsou zejména:

    a)  členské příspěvky;

    b)  příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;

    c)  příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností;

    d)  příspěvky a dotace od střešních organizací;

    e)  dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.;

    f)  dary.

2Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor.

3Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. Jestli-že spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.


Tyto stanovy byly projednány a schváleny ustavující členskou schůzí dne 01. 12. 2017.


Žirovnice, dne 01. 12. 2017